konumankeni.com
Dead Sea Scrolls online video
Bookmark and Share Hristiyanlığın ve Museviliğin en eski yazılı kaynakları olan Ölüdeniz Yazıtları artık online... Kudüs'teki Israil Müzesi'nde sergilenen yazıtlar, artık internette okunabiliyor, ayrıca yazıtlar hakkında yapılan araştırmalar, belgeseller de izlenebiliyor.

Yazıtların hikâyesi kadar, Yazıtları Gnostik-Ezoterik hatta Apokrif yani İznik Konsili'nde reddedilmiş, yasaklanmış, imhâ edilmiş İnciller'den sayan Vatikan'ın tavrı ve İsrail Müzesi'nin online haline getirmesinin tam da Yom Kippur Bayramı ve 8 Ekim 2011'deki Rosh Hashanah öncesine dek gelmesi de ilginçti. (In English: The Dead Sea Scrolls are now online)

Özellikle de Yazıtların Secterian kısmı yani kaleme alan tarikatla-toplulukla ilgili bölümünün bu kadar gün yüzüne çıkması, İncil'de sadece 1-2 yerde geçen İsa'nın kardeşi James'in The Righteus - Haksever ve İlk Kilise - Early Church önderi olarak gösterilmesi aşağıda tarihi olarak izah edeceğimiz üzre Vatikan'ın hiç hoşuna gitmiyor.


* Geçmişe açılan kapı: Sawmill Sink Çukuru Video
* Gerçek El Dorado bulundu mu?
1947 yılında bir Bedevi çoban, tesadüfen Kirbet Kumran bölgesinde bir mağaraya girer ve dünya tarihinin en büyük arkeolojik ve dini keşiflerinden birini yapar... Ölü Deniz kenarında otlattığı keçilerinden biri, bir mağaraya girince, onu çıkarak için bir taş atar. Kırılan bir küp sesi ile irkilir altınlarla mücevherlerle dolu bir hazine yerine küpten, bezlere sarılmış tomarlar çıkar... Papirüs, Ad for Dead Sea Scrollsbakır ve kurutulmuş hayvan derilerine yazılmış metinler, Ölü Deniz Yazıtları olarak bilinir. Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynaklarındandır ve yaklaşık olarak 2000 yaşındadır.

* Great Isaiah Scroll
* War Scroll
* Commentary on the Habakkuk Scroll
* Temple Scroll
* Community Rule Scroll

Ölü Denizin batı yakasına yayılmış bir çok mağara ve harabede binlerce ve binlerce yazılı kağıt, deri hatta bakır levha bulunur. Tarihi ve arkeolojik değerden önce, antika meraklıları arasında parayla dolaşır, 1954 yılında, Wall Street Journal'in ilan sayfalarında ''Dört adet Ölü Deniz Yazıtı, kelepir satılıktır'' ilanı bile verilir.


Yazılar İbranice ve Aramicedir. Yazıldıkları tarih, C-14 testine göre İ.Ö. 33 (200 yıl + ya da - ) olmalıdır. Romalı tarihçiler Philo ve Josephus'un bölge ile ilgili yazdıkları ile kurulan paralellik, yazıtların İ.Ö. 150- İ.S. 40 tarihlerine denk düştüğünü gösterir.

Yazıtlar iki genel bölüme ayrılıyor: Biblical (Dinsel) ve Secterian (Tarikatle ilgili).

Bu yazıtların yazarları kimdir? Kabul edilen tez, bunların Kumran ve civarında yerleşmiş Esseneler olduğudur. Esseneler, Ölü Deniz Yazıtları bulunmazdan önce de biliniyordu. Yine, dönemin tarihçileri Philo ve Josephus onlardan sık sık bahseder. Kumran merkezli aşırı dindar bir tarikattır. Vatikan ise onların ezoterik bir grup olduğunu sürekli yaymış, böyle yanlış bir imaj oluşturmuştur ta ki Yazıtlar Vatikan tekelinden kurtarılıncaya dek...

Stonehange'in sırlarıVatikan'ın yönlendirmesiyle yazıtların Old Testament (Eski Ahid-Ahdi-i Atik) ile sınırlı olduğunu, yani Hıristiyanlıkla bir ilgisi olamıyacağını ısrarla iddia edilir. Fakat Yazıtlar, sonradan Vatikan'ın baskısı dışında olan başka otoritelerin de incelemesine açılmış ve Hıristiyanlığın başlangıcını sorgulayan iddialar ortaya atılmıştır.

İşin kökenine inince, Ahd-i Atik (Eski Ahid) ve Ahd-i Cedid (Yeni Ahid, New Testament) hakkında bilinenler tarihi gerçekler midir? Yoksa o gerçekleri veya söylenceleri kilise kalıplarına uyduran M.S. 325'teki İznik Konsili'nce yeniden inşaa edilmiş ve ''Kabul Edilmiş Bilgiler" yumağı mıdır? M.S. 325'te İznik'te resmi
İncil oluştururken Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri dışında Kanonik-Kabul Edilmiş sayılmayan diğer Apokrif diye damgalanan İnciller'in yokedilmesine karar verilmiştir. Fakat bu yoketme işleminin pek de başarılı olmadığını bugün Gnostik-Ezoterik denilen Nag Hammadi Kütüphanesi, Barnabas İncili ve Ökü Deniz - Kumran Yazmaları ile biliyoruz...

Vatikan'ın Ölü Deniz Yazıtları üzerindeki hakimiyeti ve dezenformasyonu İsrail, 1967 savaşı sonunda Rockfeller müzesi ve yazıtları elinde tutan Kudüs'teki Vatikan'a bağlı Ecole Biblique'i fiziki olarak ele geçirirmesine dek sürer. Ecole Biblique, Ölü Deniz Yazıtlarını kilise doktrinine uydurarak lanse etmiştir o günlere dek. Ezoterik Esseneler yazmıştır, İ.Ö. 100- 130'da yazılmıştır ve Hristiyanlıkla bir âlakası yoktur.

Diğer yandan, Vatikan'ın yine ezoterik olarak nitelediği çalışmalarda Hz. İsa'nın bir Essene olduğu ve çarmıhtan sonra yaşamasını da tarikata özgü gizli bilgilerden aldığı güçle açıklayanları da aforoz etmiştir.

Vatikan, Ölü Deniz Yazıları'nın Secterian (Tarikat ile ilgili) bölümünü bu yüzden daha da sıkı biçimde gözden ırak tutmaya çalışmıştır. Çünkü bu belgeler, Vatikan'ın lanse ettiği Essene kimliği ile nerdeyse tamamen zıttır.

Vatikan kaynaklarına göre Esseneleri bekâr erkekler toplumudur. Oysa Yazıtlar ve 1900'lerde ortaya çıkan arkeolojik bulgulara göre tam tersidir. Harabelerde çocuk ve kadın iskeletleri bulunmuştur. Ayrıca Toplum Kuralları adlı yazıtta, evlilik ve çocuk yetiştirme konuları işlenir.


Essene takviminden sözedilez, Yazıtlarda, Kumranın güneşe endeksli bir takvimi olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Esseneler kurban törenlerini bilmezdi. Halbuki harabelerde kurban edilmiş hayvan iskeletleri bulunmuştur; daha önemlisi, Mabet yazıtında, kurbanla ilgili kurallar vardır.

Yazıtlardan Essenelerin, Roma'nın kontrolündeki kral Herod Antipas'a (İ.Ö. 20- İ.S. 39 Tetrarşi'de Galilee ve Perea'yı yönetmiştir. Daha çok Vaftizci Yahya ve Nasıralı İsa'nın öldürülmesine neden olan olaylardaki rolü hakkında Yeni Ahit'te anlatılan hikâyelerden ve günümüzde bu hikâyeler hakkında çekilen filmlerden tanınır) karşı oldukları açıkca belli. Bu da İ.Ö. yaşadıkları ve yazdıkları tezini tamamen çöpe atıyor.

Dahası arkeolojik buluntular ve Savaş yazıtı, Kumran ve çevresine yerleşmiş bu insanların, geleneksel Essene imajından çok, o günlerde bölgede, Roma baskısına ve Roma'nın işbirlikçisi olan Yahudilere başkaldıran Zelotlar'a daha çok uyduğunu gösterir ki bu da İsa'nın yaşamıyla daha çok benzerlik içerir, onun Esseneler denilen topluluktan olabileceğini savunan Vatikan'ca ''Ezoterik'' tezlerini güçlendirir.

Yazıtların, Ecole Biblique tarafından gölgede bırakılan Secterian bölümü Kutsal Toprakların o dönemdeki havasını ve o hava içinde, Kumran topluluğunun gerçek kimliği, yani Essenelerin gerçek yüzünü göstermekte:


Roma Kutsal Topraklara hakimdir. Herod Antipas kukla bir kraldır. Yahudi bile değildir. Durumunu halka kabul ettirmek için, bir Maccabi prensesi ile evlenmiş, yeterince güçlenince de karısı ve kardeşlerini öldürtmüştür. Dini lider de Roma'nın uydusudur. Dış etkiler, iç yozlaşma, Yahudi toplumunu alt üst etmiş, Kutsal Topraklardaki yaşam Musa kanunlarının dışına itilmiştir. Roma'yı kovmak ve Musa düzenini yeniden kurmak için ölüm-kalım savaşı veren insanlar çıkar Zelot'lar...

Yazıtlar'da Vatikan'ı rahatsız eden bir kimlik de yüzyıllar boyu üstü örtülmeye çalışılan, fazla bahsedilmeyen İsa'nın kardeşi James'tir.

Sadece Acts - Nebilerin İşleri kitabında, bir iki yerde bahsedilir. Ölü Deniz - Kumran yazıtlarında James'ten The Righteus - Haksever, İlk Kilise - Early Church önderi diye bahsediliyor.

Üstelik, Vatikan'ın yüzyıllardır ilk din kurbanı diye lanse ettiği ve Azizlik verdiği St. Stephen'in hayali bir kişi ve ilk kurbanın James'ten başkası olmadığı da söylenebilir Yazıtlar'a bakarak. Roma'ya karşı başlayan büyük isyanla James'in ölümünün aynı yıllar da olması basit bir rastlantı olmasa gerektir. İsyan başlayınca 80 binlik ordusuyla Roma, Kudüsü (İ.S. 68), Kumranı (İ.S. 70), Masadayı (İ.S. 74) yerle bir eder. Zelotlar esir düşmemek için ölümü seçer. Yalnızca Masada'da 960 kişi (erkek-kadın-çocuk) topluca intihar eder.

James'in liderliğindeki İlk Kilise... Bu böyle bir zincirleme etki yapıyor ki Vatikan'ın kurucusu Aziz Paul'ün Pavlus'un kimliği bile sorgulanır hâle geliyor. Romalı Paul, yani dönüşmeden önce Saul, Zelotların arasındaki bir Roma ajanı ama daha önemlisi St. Stephen'i mabedde- İlk Kilise'de öldüren ''İsimsiz Kişi'' midir? Böyle bakınca İlk Kilise'nin önderi İsa'nın kardeşi James'i öldüren Saul yani Aziz Paul - Pavlus'tur.

Ölü Deniz - Kumran Yazıtları, Ecole Biblique tekelinden kurtarılıp Vatikan etkisinden uzak otoritelerce incelendiği zaman, Hıristiyanlığın kökenini sarsan sorular ortaya çıkmıştır. Şimdi internette online olmasıyla daha da büyük soru işaretleri oluşturacak.

İncil'e göre dönüşmeden önce Saul, dönüştükten sonra Aziz Paul - Pavlus Pavlik Kiliseler'in kurucusu Hıristiyan misyonerdir. Erken Hıristiyan kilisesine baskılarda bulundu. Pavlus yani Saul, çok sıkı bir Yahudi cemaatindendir ve Hıristiyan olmazdan önce ilk Hıristiyanlara acımasız zulümler yaşattı. İstefanos'un ölümünü onayladı.

''Elç.8: 3 Saul ise müminleri kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden müminleri dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.

Pavlus bir gün Şam'daki İsevilere eziyet etmek ve onları Kudüs’e getirmek için yola çıktı.

Elç.9: 1-2 Saul ise Rab'bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi.''

Şam yolunda İsa'nın kendisine görünmesiyle cemaate (kiliseye) katıldı. Daha sonra Pavlus, Hristiyanlık inancını yaymak için Anadolu'yu adım adım dolaştı. Hayat hikâyesi, büyük bölümünü İncil yazarı Luka'nın kaleme aldığı Elçilerin İşleri kitabında bulunur. Yeni Ahit'te Pavlus'un Romalılar, 1. ve 2. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filibeliler, Koloseliler, 1. ve 2. Selanikliler, 1. ve 2. Timoteos, Titus ve Filimon'a mektupları dinin temelini atar, bazı kaynaklara İbraniler'e Mektup da yine Pavlus tarafından yazılmıştır. Hristiyanlık dinindeki yeri önemlidir.


* Hilafet getirilecek iddiası
Osmanlı İmparatorluğu nerede kuruldu
Osmanlı Tarihine giriş kitapları
* Harem Dairesi'nin gizemli dünyası
* Ayasofya'nın Meleğii
* Stonehenge ve Kehribar Kolyeli Gençç
* Kayıp Kıta Laramidia tarihi değiştirecekk
* Apophis yapamazsa 1999 RQ36 yokedecek 
**Şeytan Çıkartma ayinleri Esorcisti'ler
* CIA'nın ünlü Kryptos Heykeli
* Heredot'un Kayıp Pers Ordusu
* Görünmeyen Düşman Varolmamalı
* Kleopatra efsanesi çöküyor
* Felsefe neyle başlar?
* Olmayan Katherina harap vaziyette
* Pantokrator Hz. İsa ile Cebrail ve Mikail
* Tanrı ile yüzme havuzu


* Ne demişti Martin Niemoller
satürn altıgeni video, satürnün gözü video* Circinus-x1 Cehennemin Yüzü
* AIDS'e karşı çıplak güreşVideo
* Kurukafa ISON hayatta Video
* Piskopos Malacchia'nın kehânetleri
* Kutsal Kase de Cennet Bahçesinde mi?
* Pantokrator Hz. İsa ile Cebrail ve Mikail
* Tanrı ile yüzme havuzu
* Kleopatra efsanesi çöküyor
* Felsefe neyle başlar?
Clavicula Salomonis, Clavicula Salomonis, Süleyman'ın Anahtarı, Hz Süleyman'ın güçleri* Panda Yavrusunun ilk adımları Video
* Hibrit Tutulma Kehanetleri
* Kötülük Tanrısı Apophis yeryüzene inecek (Video) 
* Tarihi değiştiren dinazor embriyosu
* Mısır'ın kadim assolisti Nehmes Bastet
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
* FEMEN: Suratına işerim Video
* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* Neden şimdi CERN?
* Helen Yayı harekete geçerse...
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* International Linear Collider ILC - Project Xplay video  
* Kansere karşı
* Japon seks sanatı sergisi Video
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King* Kaplanın doğumu gizli kamerada Video
* Aynalara dikkat...
* Her telefona kanmayın
* Panda yavruları Video
* İnsan hareketlerini anlayan bilgisayar
* UFO mu meteor mu (Video)
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı?
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* Apophis yapamazsa 1999 RQ36 yokedecek 
* Boom De Yada Ah Dah(Video) 
* Hawking Evreni anlatıyor(Video)
* Kendi deterjanını evde yap
* Dev karınca şehriVideo
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Uzay uzay olalı böylesini görmedi (Video)
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Facebook'ta yeni tehdit
* Tutankhamun'un trompetlerinin sesi
* İkisinin sırrını çözen...
* Gelen Kızkardeş mi Marduk mu?
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Mama yerken dönen köpüş yavruları(Video)
* Kuleden düşen kayakçı(Video)
* Asıl 1 milyar erkek...(Video)
* Gerçek Hobbit Evi...  
* Modada yeni bir tarz...  
* Hayvanlara gizli kamera tuzağı
Lance Armstrong'un itirafı(Video)
* Neden şimdi CERN?
Kedinin dehşet ânı
Köy efsanesi doğru çıktı
* Cevabı verilemeyen 10 soru...
* Dev Mürekkep Balığı derin suda ilk kez görüntülendi Video
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Dev karınca şehriVideo
* Tardigrade-Tardigrada (Video)  
* Helen Kırığı harekete geçerse...  
* Facebook'ta yeni tehdit
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* Bugünün ve geleceğin fotoğrafı  
* Dünya'nın 2012'ye resmi vedâ ânı...
* 2012 Yılın Adamı...
* Küçük domuz Hamlet Video
* Arabaya saldıran timsah Video
* Bebek hipopotamın subalesiVideo
* Noel Baba'ya tehdit mektubu!
* Gençlik İksiri Timüs'ta
* Maludong yeni bir Homo türü mü?
* Âri miyiz melez mi?
* 1 dakikada devr-i âlem(Video) 
Denisova, X-Women, DNA, insan genomu, evrimapophis video, dünyanın 7. sonu* CERN - AntiCERN
* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* Cennet Cehennemimiz olacak
* Artık Book'unu çıkarttı
* Facebook'ta reklam sorunu
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Gradyan Güneş <img style=
* İlişki zindanı Facebook
* Twitter arşivine nasıl ulaşılır
* Facebook'ta Emniyet sorunu
* Facebook'ta hırsız Apps
* Hiç olur mu 4 yıldızlı bir gezegen    

* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* Kaptan Kirk ile Miley Cyrus Video
* Uzaydan yeryüzü keşfiVideo
Küçük kızla gorilin aşkı Video
İnanılmaz canlı yayın kazası Video
* Artık Book'unu çıkarttı
* Facebook'ta reklam sorunu
* Ölümden dönenlerin gördüğü beyaz ışığın sırrı
* Aynalara dikkat...
* Gerçek Işın KılıcıVideo
* Facebook'ta Emniyet sorunu
* Facebook'ta hırsız Apps
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
* Görünmezlik pelerini geliyorr
* Süleyman'ın Anahtarı - Clavicula Salomonis
* Dumansız Hava Sahası'nda sağlıklı yaşam masalı
* CERN'den Kaptan Kirk'e, CERN'den Kaptan Kirk'e...
* CERN'de neler oluyor?
* Kadim Pi'nin ilginç hayat hikâyesi
Görünmezlik Pelerini
Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Başbakan kaza geçirirse Video
* Doğaya salınan inekler(Video) 
Uzayda enteresan bir bir keşif
* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* İnsan yiyen robot EATR
* ABD'nin yeni silahıVideo
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
Gelecek Matrix mi Terminatör mü
* Şeriat yükseliyor...  
* Bu kızların başına gelen ders olur mu?  
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Sözlerimi Geri Alamam - Taksim Edition(Video) 
* Sen misin bana çarpan al sanaVideo
* Joan Baez Gezi mesajı
(Video) 
* Cenk Akyol NTV tepkisi(Video) 
* Giresun Valisi - Canlı Yayında mıyız(Video) 
* Davide Martello Taksim Konseri: Çav Bella(Video) 
* Araya penguen koyar, Hitler ile yatağa girersen (Video) 
* Hitler ile Penguşlar 
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
* Görünmezlik pelerini geliyorr
* Süleyman'ın Anahtarı - Clavicula Salomonis
* Evrende Karanlık Akım
* 15 Ocak 2010: Kargaşa döneminin başlangıçı
* T Pyxidis patlarsa yanarızz 
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* CERN LHC: 14 TeV hıza çıkıldığında neler olabilir
* Âlimler ve Câhiller
* Stephan Hawking vs Peter Higgs...
* Depremin ayaksesleri duyulmaya başladı
* Süleyman'ın Anahtarı Clavicula Salomonis
* CIA'nın ünlü Kryptos Heykeli
Evren Mutlak Sıfır'a gidiyor 
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı?
apophis video, dünyanın 7. sonu* Liverpool ''When Maggie Thatcher Dies''(Video)
* ''Ding Dong the Witch Thatcher is dead''(Video)
* Ağaç müziği (Video)
Kedidir kedi (Video)
* Bahtsız Kutup Ayısı (Video) 
* Harlem Shake Miami HEAT Edition (Video) 
* Serenat yapan karga (Video)
* Nikahı birbirine katan küçük nedime (Video) 
* Dondurma Çocuk ile sevgilisi (Video) 
* Mission Impossible Squirrel (Video) 
* Anne kedi öksüz tavşan yavrusu (Video) 
* Yaya geçitinde trafiği tıkayan denizfili (Video) 
* Bir baba kızına bunu nasıl yapar (Video) 
* En hızlı Beyaz Atletin anısına 200 rekoru (Video)
* Sakar Sağdıç Bahtsız Gelin (Video)
* Kaleciyi de ağlara soktu (Video)
* Hınçal Uluç gibi öten horoz (Video)
* Huysuz çocuk arabada nasıl rahat durur (Video)
* Köpek papağan yemek (Video)
* Deli Penguen (Video)
* Koyun sürüsü ve otomobil (Video)
* Beyonce Şifreleri
* Uzay uzay olalı böylesini görmedi (Video)
* Güneş patlamaları(Video)  
* Rusya Liginde yılın asisti! (Video)
* Başbakana seksi kamera şakası (Video)
* Sevgi neydi?  
Kartopunu kimin attığına dikkat et! (Video)
Devrilen tırdan kurtulan motorcu (Video)
* Kuleden düşen kayakçı(Video)
* Asıl 1 milyar erkek...(Video)
* Gerçek Hobbit Evi...  
* Modada yeni bir tarz...  
* Hayvanlara gizli kamera tuzağı
* Neden şimdi CERN?
Kedinin dehşet ânı
Köy efsanesi doğru çıktı  
* Cevabı verilemeyen 10 soru...
* Dev Mürekkep Balığı derin suda ilk kez görüntülendi Video
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Mama yerken başları dönen köpüş yavruları(Video)
* Dev karınca şehriVideo
* Tardigrade-Tardigrada (Video)  
* Helen Kırığı harekete geçerse...  
* İnsan kurbân etme sunakları
* Devesa R136a1 (Video)
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gecei
konu mankeni manşet
martin niemöller
güneş tersten doğduğunda ne olacak, güneş ters dönecek, güneş ters döndüğünde
Dijital kıyamet alameti, güneş patlamaları, güneş patlaması video
nude wrestling clip, jelly nude wrestling video, çıplak güreş videosu
Coral Spawning video Great Barrier Reef, Marathon Sex Session
top teen of the night video
konu mankeni manşet
NBA DailyZap video
Türk Harlem Shake top10 video izle
Ganj nedir, bölünma, toplumsal ayrışma
direnkuzeyormanları, 3. köprü kesilen ağaçlar
ölümün rengi, ölümün vücuda yayılışı video
Fukushima Daichi Wind, Rüzgar enerjisi, yeşil enertji dönüştürülebilir enerji kaynakları
obama bunny ears video
killer robots video
İstanbul depremi, Marmara depremi, deprem tahmini
roger waters istanbul video
doğaya salınan inekler video
sansürsüz videolar, daily video, eğlenceli videolar,
sansürsüz videolar, daily video, eğlenceli videolar,
konumankeni manşet
konumankeni manşet
akil nedir, akil ne demek, akilin anlamı
bishop Malacchia, In persecutione extrema S.R.E. sedebit ... Finis
karanlık madde, dark matter
hayvanlar aleminden seçmeler
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* Bugünün ve geleceğin fotoğrafı  
* Dünya'nın 2012'ye resmi vedâ ânı...
* 2012 Yılın Adamı...
* Küçük domuz Hamlet Video
* Arabaya saldıran timsah Video
* Bebek hipopotamın subalesiVideo
* Noel Baba'ya tehdit mektubu!
* Gençlik İksiri Timüs'ta
* Maludong yeni bir Homo türü mü?
* Âri miyiz melez mi?
* Ruj sürmek yasaklanır mıVideo 
* Karınca Diyeti
* Cennet Cehennemimiz olacak
* CERN'de garip birşeyler oluyor
* Devesa R136a1 Video
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gecei
* İnsan kurbân etme sunakları
* 1 dakikada devr-i âlem(Video) 
* CERN - AntiCERN
* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* Cennet Cehennemimiz olacak
Denisova, X-Women, DNA, insan genomu, evrim* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Gradyan Güneş <img style=
* İlişki zindanı Facebook
* Twitter arşivine nasıl ulaşılır
* Hiç olur mu 4 yıldızlı bir gezegen    
* CERN, ışıkhızını aştığını ilan etmişti! 
* Dünya'nın 7. sonuVideo
* Peki ya Marduk?
* Âri miyiz melez mi?
* Maya Sun God Temple FoundVideo
* Olimpiyat açılışında UFOVideo
* Oyun öldürmez medya öldürür
* Grönland hızla eriyorVideo
* Peki ya Marduk?
* Higgs Bozonu mu acaba?
* Facebook'ta tehlikeli sular
* Son güneş patlamaları<img style=
* CERN, ışıkhızını aştığını ilan etmişti! 
* 2012 And New Planet Found?
* Ajan Smith haklı mıydı?
Stonehange'in sırlarıKayıp dünya, Roraima, Roraima Dağı, Roraima kayıp dünya* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* 1 dakikada devr-i âlem<img style=
* CERN - AntiCERN
* Hawking Evreni anlatıyor Video)
* Piskopos Malacchia'nın Kehânetleri
* 2012 aslında 2012 değil...
* Apophis çarparsa Video 
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* Roswell ve diğerleri ne gizlendi
Phoenix Işıkları - Phoenix Lights Video
New York'ta 13 Ekim UFO'su Video 
* İran füze denemesinde UFO Video
Moskova'da UFO bulutları Video
Gliese 581: The 1. potentially habitable exoplanet Video
* Köy efsanesi gerçek çıktı
* Cevabı verilemeyen 10 soru
* Garip yaratıklar resmi geçiti
* Âlimler ve Câhiller
* Tanrıcılık oynuyor, yapay yaşam başlattıı
* Âni Kutup Kayması teorisi ispatlandı
* Apophis yapamazsa 1999 RQ36 yokedecek 
* Roswell Vak'ası ve diğerleri, daha neler saklandı?
* CERN'den Kaptan Kirk'e
* Bütün Kötülüklerin Anası mı??
* WISE'ın gözünden Mars Video 
* Devesa R136a1 Video
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gece
* İnsan kurbân etme sunakları
* Gerçek El Dorado bulundu mu?
* Evrende Karanlık Akım
* 15 Ocak 2010: Kargaşa döneminin başlangıçı
* T Pyxidis patlarsa yanarızz 
* Öldüren oyun Space Monkey efsanesii
* Evrenin bebeklik çağının foto-albümüü
* Yeni süper dünya 61 Virginis'tee

* Spinoloricus Cinzia yeni bir tür mü?
* Evren'in geçmişine yolculuk Videok?
* Gerçek Marslı fosillerii
* Astronomlar onun peşindee
* Meksika'daki garip yaratık
konumankeni.com anasayfası İnternet derginiz Konu Mankeni'ni kullanma kılavuzu ve bize ulaşma yöntemleri üzerine açıklayıcı, bilgilendirici ve dahi aydınlatıcı vs vs vs bir bölüm